Dokumentumtár
Nyilatkozati rend

Nyilatkozás a médiának

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
 
A felvilágosításadás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:
 
  • Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra a főigazgató vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
  • A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
  • A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, az adatvédelmi törvényben garantált személyiségi jogokra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.
  • Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
  • A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
  • Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az intézményvezető engedélyével adható.
  • A betegnek jogában áll bármely médiumnak nyilatkozatot tenni.
  • Bent fekvő beteg esetén a nyilatkozat tényéről az intézetvezetőt előzetesen tájékoztatni kell.
  • Filmfelvételkor biztosítani kell, hogy a felvétel más beteg személyiségi jogait ne sértse, valamint hogy a háttérképen a kórház ne legyen felismerhető.

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: titkarsag.amerikaiut@semmelweis.hu

Tovább...